Договор-оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (для фізичних осіб)

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет

 

Викладений нижче текст є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи – підприємця Науменка Олександра Володимировича, який діє на підставі Виписки Серії АА №684736 № запису в ЄДР 20680000000024947 від 23.11.2012 р., ідентифікаційний номер 3269213870, що йменується надалі ПРОДАВЕЦЬ, для

будь-якої фізичної особи, яка досягла 18 років, та повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів», що виразила акцепт цієї оферти та пройшла реєстрацію на сайті stalevarmetiznik.ua, що йменується надалі ПОКУПЕЦЬ. Сторони уклали цей публічний Договір (далі - ДОГОВІР) про нижченаведене:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Під поняттям «Договір» розуміється усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція.

1.2. Під поняттям «Публічний договір», розуміється договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

1.3. Під поняттям «Оферта» розуміється пропозиція укласти договір.

1.4. Під поняттям «Акцепт оферти» розуміється прийняття пропозиції укласти договір.

1.5. Під поняттям «Продукція» розуміється будь-який виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб.

1.6. Під поняттям «Реалізація» розуміється діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг).

1.7. Під поняттям «Передоплата» в ДОГОВОРІ розуміється попередня оплата за Замовлення.

1.8. Під поняттям «Товар» (далі - ТОВАР) в ДОГОВОРІ розуміються товари, представлені на сайті stalevarmetiznik.ua щодо яких вказана ціна, назва та опис і які доступні для придбання. Також ТОВАР може супроводжуватись його зображенням.

1.9. Під поняттям «Товарний вигляд» розуміється такий вигляд ТОВАРУ: без пошкоджень, який не має недоліків, дефектів, який не був у вжитку, з ярликами та пломбами, тобто ТОВАР, який має такий вигляд, який може задовольнити майбутнього ПОКУПЦЯ і за якого цей ТОВАР може бути продано.

1.10. Під поняттям «Належна якість товару, роботи або послуги» розуміється властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем.

1.11. Під поняттям «Товар неналежної якості» розуміється такий ТОВАР, що не відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору або вимогам, які до нього пред'являються, наданій щодо нього виробником чи продавцем інформації, а також проданий після закінчення строку його придатності чи фальсифікований.

1.12. Під поняттям «Істотний недолік» розуміється недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання ТОВАРУ відповідно до його цільового призначення та який виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) він робить ТОВАР суттєво іншим, ніж передбачено договором.

1.13. Під поняттям «Інтернет-магазин» в ДОГОВОРІ розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті stalevarmetiznik.ua, який дозволяє ознайомитись з  ТОВАРОМ, його зовнішнім виглядом, ціною, умовами оплати, доставки, зробити відповідне Замовлення та сплатити його за допомогою системи електронних платежів або на підставі виставленого рахунку.

1.14. Під поняттям «Кошик» в ДОГОВОРІ розуміється частина Інтернет-магазину, що відстежує та відображує в реальному часі вибрані ПОКУПЦЕМ ТОВАРИ для придбання із зазначенням загальної вартості на них з урахуванням доставки, знижок та інших чинників.

1.15. Під поняттям «Замовлення» в ДОГОВОРІ розуміється визначений ПОКУПЦЕМ за допомогою Кошика перелік ТОВАРІВ, їх кількість та спосіб доставки із зазначенням П.І.Б. ПОКУПЦЯ, контактного телефону та адреси доставки.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЯ обрані ПОКУПЦЕМ в Інтернет-магазині stalevarmetiznik.ua ТОВАРИ, а ПОКУПЕЦЬ - оплатити такі ТОВАРИ на умовах ДОГОВОРУ.

2.2. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що ТОВАР не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ підтверджують, що ДОГОВІР не є фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману. Сторони стверджують, що ДОГОВІР укладається відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України.

2.4. ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що має відповідні документи на здійснення господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання ДОГОВОРУ, а також гарантує, що має право на реалізацію ТОВАРУ відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав ПОКУПЦЯ в процесі виконання ДОГОВОРУ та реалізації ТОВАРУ.

 

3. ПРИЙМАННЯ, ОБРОБКА ТА СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

3.1. Замовлення на придбання ТОВАРУ направляються ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЮ шляхом заповнення відповідної форми на сайті stalevarmetiznik.ua або шляхом здійснення дзвінка ПРОДАВЦЕВІ, номери телефонів якого розміщені на сайті stalevarmetiznik.ua.
3.2. Під час оформлення Замовлення ПОКУПЕЦЬ самостійно обирає спосіб оплати за ТОВАР та зазначає адресу доставки ТОВАРУ, а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію.
3.3 Після оформлення Замовлення ПОКУПЕЦЬ підтверджує свій намір придбати ТОВАР, зв’язавшись з ПРОДАВЦЕМ або представником ПРОДАВЦЯ за телефонами, вказаними на сайті ПРОДАВЦЯ. Для узгодження строків отримання ТОВАРУ, уточнення Замовлення або його коригування, представник ПОДАВЦЯ може зв’язатися із ПОКУПЦЕМ за номером телефону, який ПОКУПЕЦЬ вказав під час оформлення Замовлення.
3.4. ПОКУПЕЦЬ має право скасувати Замовлення в будь-який момент, однак, зобов’язаний попередити ПРОДАВЦЯ про скасування Замовлення в найкоротші строки за телефонами, вказаними на сайті ПРОДАВЦЯ.

3.5. Всі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості та характеристики ТОВАРУ, включаючи кольори, розміри та форми, але вказані матеріали у будь-якому випадку, викладаються ПРОДАВЦЕМ відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист прав споживачів» та Конституції України.

3.6. У випадку виникнення у ПОКУПЦЯ питань, що стосуються властивостей та характеристик ТОВАРУ, перед оформленням Замовлення, ПОКУПЕЦЬ повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ.

3.7. Сторони домовились, що оформлення ПОКУПЦЕМ Замовлення і передання його на виконання, означає достатнє й повне ознайомлення ПРОДАВЦЯ з ТОВАРОМ, з інформацією про наявність (відсутності) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої ціни ТОВАРУ.

3.8. У випадку відсутності Замовлених ТОВАРІВ на складі ПРОДАВЦЯ, у тому числі із причин, що не залежать від ПРОДАВЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ вправі анулювати зазначений ТОВАР із Замовлення ПОКУПЦЯ, і повідомити про це ПОКУПЦЯ шляхом направлення електронного повідомлення на адресу ПОКУПЦЯ, що була зазначена ПОКУПЕМ при його реєстрації на сайті ПРОДАВЦЯ або попередити ПОКУПЦЯ в інший спосіб.

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний оплатити ТОВАР за цінами, зазначеними на сайті stalevarmetiznik.ua в момент їх отримання, якщо ДОГОВОРОМ не передбачено інше.

Способи оплати ТОВАРУ:

Готівковими коштами;
Банківським переказом;
Банківською карткою.

4.2. Обмеження, щодо використання певних способів оплати встановлюються ДОГОВОРОМ, іншими документами ПРОДАВЦЯ або можуть бути зазначені безпосередньо на сайті stalevarmetiznik.ua. ПРОДАВЕЦЬ може встановлювати інші способи оплати, не передбачені ДОГОВОРОМ.

4.3. Ціна кожного окремого ТОВАРУ визначається ПРОДАВЦЕМ на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині ПРОДАВЦЯ.

4.4. Ціна ТОВАРУ та Замовлення встановлюється в гривнях України.

4.5. ПОКУПЕЦЬ проводить 100 % передоплату ТОВАРУ відповідно до Замовлення.

4.6. Оплата ПОКУПЦЕМ ТОВАРУ свідчить про згоду ПОКУПЦЯ з умовами ДОГОВОРУ.

4.7. У випадку виникнення помилки на сайті Інтернет-магазину ПРОДАВЦЯ (наприклад, неправильне відображення ціни, доступність та таке інше) ПРОДАВЕЦЬ за першої нагоди інформує про це ПОКУПЦЯ.

4.8. Ціна ТОВАРУ в Інтернет-магазині може бути змінена ПРОДАВЦЕМ в односторонньому порядку. При цьому ціна на вже Замовлений ПОКУПЦЕМ ТОВАР зміні не підлягає.

4.9. ТОВАР резервується за ПОКУПЦЕМ після підтвердження ПОКУПЦЕМ наміру придбати ТОВАР, для чого представник ПРОДАВЦЯ зв’язується з ПОКУПЦЕМ за  номером телефону, який ПОКУПЕЦЬ вказав під час оформлення Замовлення.

4.10. ПРОДАВЕЦЬ не може гарантувати наявність ТОВАРУ на складі ПРОДАВЦЯ в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можливе збільшення строків обробки Замовлення.

4.11. При виникненні потреби у здійсненні повернення грошових коштів ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ, для здійснення такого повернення, ПОКУПЕЦЬ має подати письмову заяву на повернення грошових коштів та повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який ПРОДАВЕЦЬ може перерахувати грошові кошти або за попередньою домовленістю з ПРОДАВЦЕМ, ПОКУПЕЦЬ отримує грошові кошти в касі ПОКУПЦЯ, пред’явивши докази оплати ТОВАРУ.

 

5. ДОСТАВКА ТОВАРУ ТА ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

5.1. Строк доставки Замовлення в межах м. Києва, а також на відстань до 20 км. від межі м. Києва – протягом 2 (двох) днів після оформлення Замовлення.

5.2. У разі, якщо доставка Замовлення не здійснена через відсутність ПОКУПЦЯ у місці доставки в обумовлений час, повторна доставка Замовлення здійснюється у строк, що додатково узгоджується сторонами (але в будь-якому випадку не пізніше 4 днів з дати оформлення Замовлення). У випадку якщо повторна доставка Замовлення не буде здійснена у строки, вказані в цьому пункті не з вини ПРОДАВЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку відмовитись від ДОГОВОРУ без застосування до нього будь-яких санкцій за таку відмову. У випадку односторонньої відмови ПРОДАВЦЯ від ДОГОВОРУ, останній повертає ПОКУПЦЮ сплачені за ТОВАР грошові кошти протягом 7 днів з дати отримання від ПОКУПЦЯ письмової заяви про повернення коштів з зазначенням банківських реквізитів або з зазначенням інших можливих та прийнятних для Сторін варіантів повернення коштів.

5.3. ПРОДАВЕЦЬ здійснює доставку ТОВАРУ, придбаного ПОКУПЦЕМ в Інтернет-магазині stalevarmetiznik.ua за допомогою залучення третіх осіб (в т.ч. спеціалізованих служб доставки), без додаткового погодження із ПОКУПЦЕМ.

5.4. Для здійснення доставки ТОВАРУ, замовленого ПОКУПЦЕМ в Інтернет-магазині stalevarmetiznik.ua, ПОКУПЕЦЬ може скористатись послугами спеціалізованої служби доставки - «Нова Пошта» на умовах, що розміщені на сайті http://novaposhta.ua або послугами логістичної компанії «Делівері» на умовах, що розміщені на сайті http://www.delivery-auto.com/ru/.

5.5. Право власності на ТОВАР, а також ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) замовленого ТОВАРУ переходять від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ з моменту фактичної передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЮ, що засвідчується підписанням ПОКУПЦЕМ видаткової накладної.

5.6. Підписана ПОКУПЦЕМ видаткова накладна є доказом одержання та оплати ПОКУПЦЕМ замовленого ТОВАРУ.

5.7. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі ТОВАРІВ, що входять до складу Замовлення, ПОКУПЦЕВІ на підставі виданої ПРОДАВЦЕМ видаткової накладної під підпис ПОКУПЦЯ. По виконанні Замовлення, зобов'язання ПРОДАВЦЯ за ДОГОВОРОМ  вважаються виконаними.

 

6. ПЕРЕВІРКА ТОВАРІВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРІВ

6.1. При передачі замовленого ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ, обидві Сторони зобов'язані перевірити відповідність найменування та кількості ТОВАРУ зазначеного у Замовленні ПОКУПЦЯ.

6.2. Претензії щодо зовнішнього вигляду, сорту та комплектності товару після його прийняття ПОКУПЦЕМ, ПРОДАВЦЕМ не приймаються.

6.3. ПРОДАВЕЦЬ намагається надавати на сайті stalevarmetiznik.ua дійсні зображення ТОВАРУ, повну інформацію про ТОВАР та його комплектність. При цьому ПРОДАВЕЦЬ визнає, що можливі розбіжності реальних і представлених на сайті характеристик, оскільки виробники залишають за собою право змінювати ці характеристики без попереднього повідомлення ПРОДАВЦЯ. ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися приймати ТОВАР при виявленні такої невідповідності.

 

7. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

7.1. При виникненні претензій щодо якості ТОВАРУ, ПОКУПЕЦЬ повинен пред'явити їх у строки та у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів» через сервісний центр ПРОДАВЦЯ, адреса якого вказана на сайті ПРОДАВЦЯ. У цьому випадку ПОКУПЕЦЬ приймає до відома, що граничний термін ремонту може бути подовжений на строк пересилки ТОВАРУ в обидва кінці та можливі відстрочки, які можуть виникнути через графік роботи залучених ПОКУПЦЕМ третіх осіб (в тому числі спеціалізованих служб доставки).

7.2. Вимоги (претензії) споживачів щодо обміну, розірвання ДОГОВОРУ, якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну ТОВАРУ придбаного ПОКУПЦЕМ в Інтернет-магазині stalevarmetiznik.ua на умовах ДОГОВОРУ, задовольняються ПРОДАВЦЕМ відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

8. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

8.1.Обов'язки ПРОДАВЦЯ:

8.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо ТОВАРІВ, умов доставки та цін на них.

8.1.2. Доставити ТОВАР відповідно до умов Замовлення.

8.1.3. Гарантувати відповідність якості ТОВАРУ вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов ДОГОВОРУ.

8.1.4. У випадку зміни строку доставки, негайно інформувати ПОКУПЦЯ про зміну умов доставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в його частині. ПРОДАВЕЦЬ інформує ПОКУПЦЯ за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

8.2. Обов'язки ПОКУПЦЯ:

8.2.1. Надавати ПРОДАВЦЮ достовірну, правдиву та коректну інформацію, в тому числі, при реєстрації в Інтернет-магазині.

8.2.2. Оплачувати ТОВАР відповідно до Замовлень.

8.2.3. При прийманні Замовлення:

- проводити зовнішній огляд ТОВАРУ;

- відкривати в присутності представника служби доставки, залученого ПРОДАВЦЕМ, упаковку з метою перевірки зберігання вкладеного, оглянути ТОВАР на предмет цілісності й наявності зовнішніх пошкоджень на ньому;

- у випадку відсутності зауважень, отримати ТОВАР, підписавшись в видатковій накладній про отримання Замовлення;

- у випадку наявності зауважень до упаковки, вимагати від представника служби доставки скласти Акт приймання в 2-х екземплярах, де описати усі пошкодження зовнішньої упаковки чи пошкодження індивідуальної упаковки ТОВАРУ;

- у випадку виявлення істотних недоліків ТОВАРУ або ТОВАРУ неналежної якості – повернути ТОВАР ПОКУПЦЕВІ, підписавши Акт відмови від ТОВАРУ, зазначивши у ньому причину такої відмови.

8.2.4. Для надання ПОКУПЦЕВІ можливості отримати Замовлення особисто в магазині ПРОДАВЦЯ або в офісі кур'єрської компанії.

8.3. Права ПОКУПЦЯ:

8.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання ПРОДАВЦЕМ умов ДОГОВОРУ.

8.3.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.

8.3.3. До передання ТОВАРУ, відмовитися від виконання ДОГОВОРУ, за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат, понесених ПРОДАВЦЕМ у зв'язку зі здійсненням дій по виконанню ДОГОВОРУ.

8.3.4. Обміняти, повернути ТОВАР або повернути гроші за ТОВАР у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток, завданий ПОКУПЦЕВІ внаслідок неналежного використання, експлуатації ПОКУПЦЕМ ТОВАРІВ, замовлених у ПРОДАВЦЯ.

9.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за ДОГОВОРОМ в разі надання ПОКУПЦЕМ недостовірної, неправдивої та некоректної інформаціі.

9.3. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за ДОГОВОРОМ відповідно до діючого законодавства України.

9.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання ДОГОВОРУ. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

 

10. РОЗГЛЯД СПОРІВ

10.1. Сторони домовились, що приймають усі міри для вирішення спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за ДОГОВОРОМ або у зв'язку із цим, шляхом переговорів.

 

11. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Цей ДОГОВІР укладається (акцептується) шляхом оформлення Замовлення на придбання ТОВАРУ. Датою укладення ДОГОВОРУ є дата оформлення Замовлення на придбання ТОВАРУ.

11.2. ДОГОВІР діє до повного виконання Сторонами обов’язків, передбачених ДОГОВОРОМ.

11.3. ДОГОВІР є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору, договору купівлі-продажу та договору про надання послуг.

11.4. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни до ДОГОВОРУ. 

11.5. ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що він до укладання ДОГОВОРУ ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав ДОГОВІР. ПОКУПЕЦЬ шляхом відправлення ПРОДАВЦЮ Замовлення підтверджує, що ПРОДАВЕЦЬ надав ПОКУПЦЮ інформацію передбачену ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» згідно із чинним законодавством про мови.

11.6. Оферта (пропозиція на укладення цього ДОГОВОРУ) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки ПРОДАВЕЦЬ не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов ДОГОВОРУ, якщо ПОКУПЕЦЬ його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

11.7. ПОКУПЕЦЬ не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти. Цей ДОГОВІР укладається шляхом прийняття (акцепту) ПОКУПЦЕМ пропозиції на укладення ДОГОВОРУ, що містить всі умови ДОГОВОРУ, без укладення єдиного документу, в простій письмовій формі.

11.8. Дострокова відмова від ДОГОВОРУ та внесення змін до його умов можлива у випадках, передбачених ДОГОВОРОМ та чинним законодавством України.

11.9. ПОКУПЕЦЬ, укладаючи ДОГОВІР, добровільно дає повну згоду на обробку його персональних даних ПРОДАВЦЕМ будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення його персональних даних в базі даних ПРОДАВЦЯ з метою виконання ДОГОВОРУ та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

11.10. ДОГОВІР набуває чинності з моменту реєстрації ПОКУПЦЕМ на сайті Інтернет-магазину та проведення оплати до повного виконання Сторонами зобов'язань за ДОГОВОРОМ.

11.11. Погоджуючись з умовами ДОГОВОРУ, ПОКУПЕЦЬ підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18 - річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а такою усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього в зв’язку з укладенням ДОГОВОРУ.

11.13. У випадку виникнення питань і претензій з боку ПОКУПЦЯ, він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ за телефонами, вказаними на сайті ПРОДАВЦЯ, або в інший доступний спосіб.

11.14. Даний ДОГОВІР, розміщений на використовуваному ПРОДАВЦЕМ Інтернет-магазині на сайті stalevarmetiznik.ua, є публічної офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру ДОГОВОРУ на паперовому носії, із проставленими підписами Сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати ПОКУПЦЕМ, не є підставою вважати ДОГОВІР не укладеним. Проведення оплати, у відповідності зі здійсненим Замовленням, вважається акцептом ПОКУПЦЯ.

11.15. ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що він відповідно до Податкового кодексу України є платником єдиного податку та відноситься до 2 групи платників єдиного податку.

11.16. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту ДОГОВОРУ не тягне за собою недійсність інших пунктів ДОГОВОРУ.

11.17. ДОГОВІР може бути припинений за згодою Сторін або з волі однієї із Сторін.

11.18. У разі прийняття ПРОДАВЦЕМ рішення про зміну умов ДОГОВОРУ, ПРОДАВЕЦЬ розмістить на офіційному Інтернет-сайті stalevarmetiznik.ua повідомлення про таку зміну та надасть можливість ПОКУПЦЕВІ ознайомитися з новими умовами не менш ніж за 1 (один) календарний місяць до вступу таких змін в силу. У разі незгоди ПОПУПЦЯ з новими умовами, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний направити ПРОДАВЦЕВІ письмову відмову в наданні згоди на обробку його персональних даних. Отримання ПРОДАВЦЕМ письмової відмови і знищення персональних даних означає припинення дії ДОГОВОРУ.

11.19. Неотримання ПРОДАВЦЕМ такої відмови у вищевстановлений строк, є виразом повної та беззастережної згоди ПОКУПЦЯ з новими умовами ДОГОВОРУ.

11.20. ПРОДАВЦЕМ за ДОГОВОРОМ, є:

- Фізична особа-підприємець Науменко Олександр Володимирович

Серії АА №684736 № запису в ЄДР 20680000000024947 від 23.11.2012 р.

Юридична адреса: 03045, м. Київ, вул. Набережно- Корчуватська,56/66, корпус, А квартира, 74

Фактична адреса: м. Київ, вулиця Клеманська, 6/8.

ІПН 3269213870

р/р 26003011298010

МФО 300023

Банк: Венеціанське відділення ПАТ «Укрсоцбанк»

Телефони для зв’язку з ПРОДАВЦЕМ: (066) 292 66 57, (067) 501 36 00.